تبلیغات
تاریخ ایران - جشن دیگان
25 آذر 89

جشن دیگان

   نبشته شده به دست: زرتشت سپیدمان    گونه ی نبشته :+پیامبران ،|->پیمبر زرتشت(د) ،رویداد ،+زبان های باستانی ،|->اوستایی ،

      جشن دیگان یکی از جشن های ماهانه ی ایران باستان است. در ایران باستان هر روزی که نامش با ماه برابر شود آن روز را جشنی برابر با نام آن می گیرند، بدین ریخت که در هرماه یک جشن ماهانه هست ولی در دی ماه چهار جشن دیگان است. و این به این شوند است که در هر ماه چها روز که به نام خداوند نام گذاری شده اند که سه روز با نام دی آغاز می شوند و پسوندشان نام روز پسین می باشد.

      اورمزد دی بمهر، دی بدین، دی بآذر، چهار روزی هستند که هریک نام دی را برخود دارند. هرکدام از این چهار روز آغازگر چهار بخش ماه می شوند.

      نام دی در ادبیات اوستا به چم اهورامزدا می باشد که به شوند سپندینگی این نام بارها در ماه بازگویی شده است.

     در چگونگی این روز ابوریحان بیرونی چنین نوشته:

     " نخستین روز دی ماه خرم روز است و این روز و این ماه هردو به نام خداوند است که هرمزد نامیده شده است یعنی پادشاه حکیم و صاحب رای و آفریدگار. در این روز عادت ایرانیان چنین بود که پادشاه از تخت پایین می آمد و جامه ی سپید می پوشید و در بیابان بر فرش های سپید می نشست و دربان ها و یساولان را که هیبت پادشاه به آنهاست به کناری می راند و هرکس که می خواست پادشاه را ببیند، خواه دارا و خواه نادار، بدون هیچگونه حاجب و مانع به نزد شاه می رفت و با او گفت و گو می کرد و در این روز پادشاه با برزیگران مجامعت می نمود و در یک سفره با آنها غذا می خورد و می گفت: من امروز مانند یکی از شما هستم و با شما برادرم، زیرا دوام و پایداری دنیا به کارهایی است که با دست شما انجام می شود و امنیت مملکت با پادشاه است، نه پادشاه را از رعیت گریزی هست و نه رعیت را از پادشاه و چون حقیقت امر چنین باشد، پس من که پادشاهم با شما برزیگران برادرم."

 

       در آیین مزدیسنا شش امشاسپند هستند که هرکدام ویژگی برای خود دارند که هر انسانی باید تلاش کند تا بتواند آن صفات را در خود نیرومند سازد و بتواند خود را به اهورامزدا نزدیک کرده و سرباز او برای دانش اندوزی باشد زیرا با دانش اندوزی است که نادانی نابود می شود نه با جنگ و خونریزی.


برچسب ها: جشن ، دیگان ، جشن دیگان ، دی بمهر ، دی بدین ، دی بآذر ، اورمزد ، ابوریحان بیرونی ، امشاسپندان ، امشاسبندان ، زرتشتیان ، اوستا ،

سرچشمه(ها): برگرفته از کتاب زرتشت چهره ی تابناک ایران باستان تالیف منصوره میرفتاح ،